ABBA – Waterloo

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Jo, jo, vid Waterloo Napoleon fick ge sig

Jo, jo,да, да

vidпод, около

WaterlooВатерлоо (15 км от Брюсселя)

NapoleonНаполеон

fick ge sigпроиграл, от глагола fårполучать

Men, men, sitt öde kan man

Men, menно, но

sittсвоя

ödeсудьба

kanможет, наст. вр. от глаг. kunnaмочь

manчеловек

möta på så många skilda sätt

mötaвстретить (неопред. ф. глаг.)

på så många skilda sättмножеством различных способов, вариантов

Själv känner jag sen jag mött dig

Självсам

kännerчувствую, наст. вр. от глаг. kännaчувствовать

jagя

sen = sedanс тех пор

möttвстретил, причастие прош. вр. от глаг. mötaвстречать

Historien upprepar sig

Historienистория = historiа + неопред. арт-ль en прибавляем к концу слова

upprepar sigповторяется (возвратный глаг.) — наст. вр. от глаг. upprepa sigповторяться

Waterloo — jag är besegrad, nu ger jag mig

jagя

är besegradпобежден, причастие от глаг. besegraпобеждать

nuтеперь, сейчас

ger jag migсдаюсь (geдавать)

Waterloo — lova mej nöjet att älska dig

lova mejпообещай мне, разговорный вариант (грам. — mig)

nöjetудовольствие = nöjе + неопред. арт-ль ett прибавляем к концу слова

att älska digлюбить тебя

Waterloo — allting känns rätt,
och det är min tro

alltingвсе

känns rättправильно

ochи

detэто

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

min troмоя вера

Waterloo — du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo — du är mitt öde, mitt Waterloo

duты

mitt ödeмоя судьба

mittмой, моя, мое

Jo, jo, man värjer sig och fäktas i det längsta

Jo, joда, да

manчеловек

värjer sigзащищается, наст. вр. от глаг. värjа sigзащищаться

fäktasмучается (возвратный глаг.) наст. вр. от глаг. fäktasмучиться

i det längstaдо последнего момента

Men, men, mot känslor kämpar gudarna
förgäves har man sagt

Men, menно, но

motпротив

känslorчувства (мн.ч.) = känsla + or (окончание мн.ч.)

kämparборются, наст. вр. от глаг. kämpaбороться

gudarnaбоги = gud + ar (мн.ч.) + na (опред. арт-ль мн.ч.)

förgävesнапрасно, тщетно, зря

har man sagtкак говорится

Det är som jag hörde en sång

Det ärэто есть

somкак будто

hördeслышал, прош. вр. от глаг. höraслышать

en sångпесня

Jag tror det är kärlek på gång

Jag trorя думаю, верю, наст. вр. от глаг. troдумать, считать

kärlekлюбовь

på gångснова

Waterloo — så har man funnit sin överman

так, таким образом

har funnitнашел, прош. вр. от глаг. finnaнаходить

sinсвой

övermanболее сильный противник

Waterloo — mäktig och väldig och stark är han

mäktigмогущественный

ochи

väldigсильный, мощный

starkсильный

hanон

Waterloo — allting känns rätt,
och det är min tro

alltingвсе

känns rättправильно

ochи

detэто

ärесть , наст. вр. от глаг. varaбыть

min troмоя вера

Waterloo — du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo — du är mitt öde, mitt Waterloo

duты

mitt ödeмоя судьба

mittмой, моя, мое

Det är som jag hörde en sång

Det ärэто есть

somкак будто

hördeслышал, прош. вр. от глаг. höraслышать

en sångпесня

Jag tror det är kärlek på gång

Jag trorя думаю, верю, наст. вр. от глаг. troдумать, считать

kärlekлюбовь

på gångснова

Waterloo — allting känns rätt, och det är min tro

alltingвсе

känns rättправильно

ochи

detэто

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

min troмоя вера

Waterloo — du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo — du är mitt öde, mitt Waterloo

duты

mitt ödeмоя судьба

mittмой, моя, мое